Regulamin serwisu internetowego creepycorn.pl


Treść poniższego regulaminu dostępna jest do pobrania w formacie PDF.

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego creepycorn.pl dostępnego pod adresem http://www.creepycorn.pl jest firma:

LingView Krzysztof Chrastek
ul. 1 Maja 51C
58-580 Szklarska Poręba,
NIP: 6790103386,
REGON: 361652800,
wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu creepycorn.pl dostępnego w sieci Internet pod adresem www.creepycorn.pl.
Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy z Usługodawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze
indywidualnych negocjacji zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy dostępny pod adresem: www.creepycorn.pl prowadzony jest przez firmę LingView Krzysztof Chrastek – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej
działalności przedstawione są powyżej.
2. Niniejszy Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny Umowy zawieranej na odległość zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa
polskiego.
3. W celu zawarcia Umowy z Usługodawcą Klient może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć z Usługodawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
4. Złożenie zamówienia w Serwisie poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z ofertą zawarcia przez Klienta Umowy w oparciu o niniejszy Regulamin. Treścią w
ten sposób zawartej Umowy staje się treść niniejszego Regulaminu.
5. Treść Umowy wymienionej w punkcie 4 powyżej zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania
Klientowi możliwości powołania się na nią w razie potrzeby.
6. Działalność Serwisu prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
7. Ceny podane na stronie Serwisu www.creepycorn.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
8. Kupujący może składać zamówienia w Serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.creepycorn.pl.
9. Komunikacja z Usługodawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za
możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
10. Przedmiotem działalności Serwisu internetowego www.creepycorn.pl jest sprzedaż detaliczna ubrań, ozdób i innych produktów za pośrednictwem sieci Internet, a także pośrednictwo
handlowe polegające na prezentowaniu ofert Dostawców zewnętrznych i pośredniczeniu w dokonywaniu transakcji między Klientem a Dostawcami.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Klienta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r.nr 101, poz. 926 ze zm.).
12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Klientem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności
postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
13. Klient w sytuacji sporu z Usługodawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
b) mediację,
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
d) uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Klientów za pośrednictwem bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

II. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Użytkownik — każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, niezależnie od tego, czy złożyła bądź zamierza złożyć Zamówienie, czy też nie;
2. Klient — Użytkownik będący osobą fizyczną, która ukończyła co najmniej 18 rok życia i która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie za pośrednictwem Serwisu;
3. Dostawca — producent lub dystrybutor Towaru widocznego w ofercie Serwisu. Dostawca jest podmiotem trzecim, niezwiązanym bezpośrednio z Usługodawcą.
4. Konto (Konto Klienta) — podstrona Serwisu, w ramach której każdy Klient oraz Użytkownik ma możliwość m.in. zarządzać swoimi danymi osobowymi, zarządzać stanem
złożonych przez siebie Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
5. Regulamin — niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie
usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
6. Rejestracja — jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu Konta przez Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego
udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym;
7. Serwis — serwis internetowy dostępny pod adresem www.creepycorn.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik lub Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z
pozostałych Usług Serwisu;
8. Strona — strona Umowy sprzedaży lub Umowy pośrednictwa w zakupie, czyli Usługodawca lub Klient;
9. Towar — rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży lub Umowy pośrednictwa;
10. Towar magazynowany — Towar widoczny w ofercie Serwisu, będący własnością Usługodawcy. Towar magazynowany jest wysyłany Klientowi przez Usługodawcę.
11. Towar sprowadzany — Towar sprowadzany jest wysyłany Klientowi przez Dostawcę. Jest to Towar widoczny w ofercie Serwisu, niebędący własnością Usługodawcy, sprowadzany
dopiero na zamówienie Klienta, i z tego powodu oznaczony symbolem „Na zamówienie”.
12. Umowa — umowa ramowa, której treścią jest treść niniejszego Regulaminu. W skład umowy ramowej wchodzi, w zależności od rodzaju zamawianych Towarów, jedna lub więcej
umów sprzedaży i/lub jedna lub więcej umów pośrednictwa.
13. Umowa sprzedaży — umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535–602 Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania
się na odległość, za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest Towar widoczny w ofercie Serwisu;
14. Umowa pośrednictwa — umowa o świadczenie usług pośrednictwa handlowego w rozumieniu art. 750 Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z
wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest Towar widoczny w ofercie Serwisu;
15. Usługa — usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu;
16. Usługodawca — przedsiębiorstwo LingView Krzysztof Chrastek z siedzibą w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja 51C, mające numer NIP 6790103386, a także wpisane z dniem
1.06.2015 do rejestru REGON pod numerem REGON 361652800.;
17. Ustawa — ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Klienta (Dz.U. 2014, poz. 827);
18. Zamówienie — oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy ramowej z Usługodawcą, na odległość i za pośrednictwem Serwisu, a także określające rodzaj i liczbę
Towarów będących przedmiotem tejże Umowy.


III. ZAWARCIE UMOWY
1. Za pośrednictwem Serwisu Klient może złożyć Zamówienie na Towar. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia Umowy ramowej z
Usługodawcą.
2. W przypadku, gdy Klient złoży Zamówienie na więcej niż jeden Towar, może okazać się, że w Zamówieniu znajdują się zarówno Towary magazynowane, jak i Towary sprowadzane. Z
tego względu, dla zachowania przejrzystości transakcji, zostanie zawarta osobna umowa składowa dla każdego zamówionego Towaru: Umowa sprzedaży lub Umowa pośrednictwa,
jak opisano w punktach 3. i 4. niniejszej części III.
3. Towar magazynowany: Towar taki wyróżnia się w Serwisie tym, że jego zdjęcia nie są opatrzone oznaczeniem „Na zamówienie”. Towar magazynowany jest własnością Usługodawcy
i podlega Umowie sprzedaży.
4. Towar sprowadzany: Towar taki wyróżnia się w Serwisie tym, że jego zdjęcia są opatrzone oznaczeniem „Na zamówienie”. Towar magazynowany jest własnością Dostawcy
zewnętrznego i podlega Umowie pośrednictwa.
5. Towar niebędący własnością Usługodawcy (czyli Towar sprowadzany) jest wyraźnie oznakowany określeniem „Na zamówienie”, zarówno na stronie głównej Serwisu, jak i na stronie
danego produktu. Ma to na celu poinformowanie Klienta, że taki Towar zostanie dostarczony Klientowi przez Dostawcę zewnętrznego, a nie przez Usługodawcę, w związku z czym
złożenie Zamówienia na taki Towar będzie równoznaczne z ofertą zawarcia Umowy pośrednictwa, a nie Umowy sprzedaży.
6. Umowa ramowa obejmuje jedno Zamówienie. Z kolei jedno Zamówienie może zawierać jeden lub więcej produktów, a co za tym idzie, w skład Umowy ramowej wchodzi jedna lub
więcej umów składowych. Umową składową może być:

Umowa sprzedaży
7. Umowa sprzedaży jest zawierana między Klientem a Usługodawcą.
8. Przedmiotem Umowy sprzedaży jest rzecz znajdująca się w ofercie Serwisu, zwana Towarem magazynowanym, a w ramach niniejszej Umowy sprzedaży — w skrócie „Towarem”.
9. Na postawie Umowy sprzedaży Klient kupuje, a Usługodawca sprzedaje Towar, będący częścią składową Zamówienia.
10. Usługodawca oświadcza, że Towar stanowi jego własność i nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich.
11. Całkowita cena Towaru, wyrażona jako cena brutto, jest widoczna dla Klienta na każdym etapie składania Zamówienia, także na końcowym podsumowaniu istotnych warunków
Zamówienia.
12. Towar magazynowany jest wysyłany do Klienta przez Usługodawcę w terminie do 48 godzin (nie wliczając to dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zaksięgowania całości
środków pieniężnych za dany Towar powiększonych o ewentualne koszty dostawy.
13. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej Potwierdzenie istotnych warunków Zamówienia zawierającego Towar
magazynowany.

Umowa pośrednictwa
14. Umowa pośrednictwa jest zawierana między Klientem a Usługodawcą.
15. Przedmiotem Umowy pośrednictwa jest Usługa polegająca na zamówieniu w imieniu Klienta rzeczy, znajdującej się w ofercie Serwisu, ale niebędącej własnością Usługodawcy (czyli
właściciela Serwisu), natomiast będącej własnością Dostawcy zewnętrznego.
16. Rzecz ta zgodnie z definicjami podanymi w części II. DEFINICJE zwana jest Towarem sprowadzanym, a w ramach niniejszej Umowy pośrednictwa — w skrócie „Towarem”.
17. Towar opisany w pkt. 15 jest sprowadzany w tzw. modelu dropshipping, co oznacza, że Usługodawca, po otrzymaniu od Klienta wpłaty za Towar, przekazuje tę wpłatę,
pomniejszoną o należną sobie prowizję za pośrednictwo, na rzecz Dostawcy. Dostawca natomiast, po otrzymaniu należnej sobie wpłaty, wysyła ów Towar bezpośrednio na adres
Klienta.
18. Całkowita cena Towaru, wyrażona jako cena brutto, jest widoczna dla Klienta na każdym etapie składania Zamówienia, także na końcowym podsumowaniu istotnych warunków
Zamówienia.
19. Wysokość prowizji znana jest wyłącznie Usługodawcy oraz właściwym urzędom podatkowym, natomiast nie jest podawana do wiadomości Klientom, gdyż prowadziłoby to do
zmniejszenia konkurencyjności rynkowej Serwisu w porównaniu do innych serwisów prowadzących działalność w modelu dropshipping.
20. Dane poszczególnych Dostawców zewnętrznych znane są wyłącznie Usługodawcy, lecz w szczególnych okolicznościach i na życzenie Klienta mogą zostać ujawnione Klientowi. Do
takich okoliczności zalicza się uzasadniona reklamacja z powodu niezgodności Towaru z opisem, reklamacja z powodu nieotrzymania Towaru w przewidzianym czasie dostawy itp.
21. Na postawie Umowy pośrednictwa Klient zamawia Towar widoczny w ofercie Serwisu, a Usługodawca zobowiązuje się w imieniu Dostawcy zewnętrznego, że Klientowi zostanie
dostarczony Towar zgodny z opisem i zdjęciami widocznymi w ofercie Serwisu.
22. Zawarcie Umowy pośrednictwa oznacza jednocześnie zgodę Klienta na przekazanie na rzecz Dostawcy adresu Klienta w celu umożliwienia bezpośredniej wysyłki.
23. Umowę pośrednictwa uważa się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej Potwierdzenie istotnych warunków Zamówienia zawierającego
Towar sprowadzany.


III. OBOWIĄZKI STRON
1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,
postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Usługodawca zobowiązuje się, że Towar zostanie dostarczony do Klienta w stanie wolnym od wad.
3. W przypadku Umowy sprzedaży (Towar magazynowany) Usługodawca zobowiązuje się, że Towar zostanie wysłany do Klienta przez usługodawcę w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od
momentu otrzymania wpłaty za dane Zamówienie.
4. W przypadku Umowy pośrednictwa (Towar sprowadzany) Usługodawca zobowiązuje się, że zrealizuje zamówienie u Dostawcy zewnętrznego w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od
momentu otrzymania wpłaty za dane Zamówienie.
5. Usługodawca zobowiązuje się do zwrócenia Klientowi wszelkich poniesionych przez niego dodatkowych opłat celnych i importowych, w tym należnego podatku VAT — po otrzymaniu
dowodu uiszczenia takich opłat przez Klienta.
6. Usługodawca zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich koniecznych dodatkowych opłat celnych i importowych, w tym należnego podatku VAT, na rzecz właściwych urzędów, w
imieniu Klienta — po otrzymaniu od Klienta dowodu, że uiszczenie takich opłat jest wymagane przez urząd celny, czyli po otrzymaniu kopii właściwego dokumentu, w którym
stwierdza się konieczność wniesienia opłat celno-importowych.


IV. ZAMÓWIENIA
1. Klient może składać Zamówienia na Towary znajdujące się w bieżącej ofercie Serwisu za pośrednictwem Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy
dokonał Rejestracji, czy też nie.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Serwis należy wejść na stronę internetową Serwisu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie
podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem oraz zaakceptowanie go.
4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy ramowej, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
5. Po złożeniu Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość e-mail o temacie „Powierdzenie zamówienia”, będącą potwierdzeniem złożenia Zamówienia w Serwisie,
zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
6. Wraz z otrzymaniem opisanej powyżej wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, dochodzi do zawarcia Umowy ramowej, składającej się z jednej lub więcej Umów sprzedaży
i/lub jednej lub więcej Umów pośrednictwa, w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


V. CENY
1. Ceny Towarów w Serwisie są podane przy każdym z Towarów i są wyrażone w złotych polskich, a także stanowią ceny brutto tzn. są ostatecznymi cenami dla Klienta, które nie
zostaną powiększone o żadne dodatkowe podatki ani opłaty.
2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz
koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
3. Cena dostawy jest widoczna podczas składania zamówienia, na etapie wyboru metody dostawy.VI. PŁATNOŚCI
4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
a. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata);
b. za pośrednictwem systemu płatności Transferuj.pl (należącego do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań,
wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000412357, o kapitale zakładowym w wysokości 4.798.500,00 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer
identyfikacji podatkowej NIP: 7773061579, REGON 300878437), który obsługuje zarówno błyskawiczne płatności online, jak i karty debetowe oraz płatnicze.
5. Wysyłka Towaru lub zamówienie Towaru u dostawcy zewnętrznego nastąpi dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Zamówienie na rachunku bankowym Usługodawcy, zgodnie z pkt. 3 i
4 w części III.
VII. DOSTAWA TOWARU
6. Usługodawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą
(Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
7. Zamówione Towary, w przypadku Towarów magazynowanych, są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego polskiego przewoźnika wybranego podczas składania
Zamówienia.
8. Zamówione Towary, w przypadku Towarów sprowadzanych, są dostarczane za pośrednictwem poczty państwowej lub innego przewoźnika działającego w kraju dostawcy.
Szczegółowe informacje na temat konkretnej placówki pocztowej oraz kraju, z którego wysyłane są Towary sprowadzane, można uzyskać po skontaktowaniu się z Usługodawcą za
pomocą poczty e-mail lub formularza kontaktowego w Serwisie.
9. Towary niemające oznaczenia „Na zamówienie” są wysyłane w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Do ceny takiego Towaru
zostanie doliczona cena wysyłki zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy.
10. Towary oznaczone jako „Na zamówienie” są sprzedawane w modelu tzw. „dropshippingu”. Oznacza to, że oferowany przedmiot jest wysyłany do klienta końcowego bezpośrednio
przez dostawcę zewnętrznego, najczęściej rezydującego poza Polską. Usługodawca, czyli serwis creepycorn.pl, jest jedynie pośrednikiem między klientem a dostawcą zewnętrznym.
Czas dostawy produktu oznaczonego jako „Na zamówienie” jest podawany w opisie produktu. Zazwyczaj jest to 10–35 dni, ale czas ten może być inny dla różnych produktów.
11. Towary sprowadzane, jako niestanowiące dużej wartości, są przez dostawców zewnętrznych oznaczane jako „gift”, czyli jako przesyłki będące upominkiem, nieprzekraczające
wartości 22 EUR. Z tego względu nie podlegają one opłatom celnym, podatkom importowym ani akcyzie, zgodnie z postanowieniami art. 23 i art. 24 Rozporządzenia Rady (WE) Nr
1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień, a także zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.
Nr 54, poz. 535 - z 2004 r.; z późniejszymi zmianami.).
12. Jeśli jednak polski urząd celny uzna, że sprowadzany przedmiot stanowi wartość do oclenia, a więc podlega przepisom dotyczącym importu, może się okazać, że Klient otrzyma za
pośrednictwem Poczty Polskiej zawiadomienie o konieczności uiszczenia opłat celnych i importowych.
13. W takich rzadkich przypadkach, jak opisany w pkt. 12 powyżej, Usługodawca, czyli Serwis creepycorn.pl, zobowiązuje się do:
14. a) zwrócenia Klientowi wszelkich poniesionych przez niego dodatkowych opłat celnych i importowych, w tym należnego podatku VAT — po otrzymaniu dowodu uiszczenia takich
opłat przez Klienta,
LUB
b) uiszczenia wszelkich koniecznych dodatkowych opłat celnych i importowych, w tym należnego podatku VAT, na rzecz właściwych urzędów, w imieniu Klienta — po otrzymaniu od
Klienta wiarygodnego dowodu, że uiszczenie takich opłat jest wymagane przez urząd celny, czyli po otrzymaniu kopii właściwego dokumentu, w którym stwierdza się konieczność
wniesienia opłat celno-importowych.
15. W związku z pkt. 11-14 powyżej, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, nawet w przypadku zaistnienia konieczności uiszczenia opłat celnych.
16. Szczegółowe i aktualne informacje na temat czasów dostawy, metod dostawy i inne powiązane informacje na temat dostawy oraz o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki z
Towarami znajdują się na stronie internetowej Serwisu, w zakładce „Dostawa”.IX. UPRAWNIENIE KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT TOWARU)
1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten
biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach — od objęcia w
posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
4. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Klienta
5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym
odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar
powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Obowiązki Usługodawcy
8. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
9. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


X. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE TOWARU (REKLAMACJE)
1. Usługodawca zobowiązuje się, że Towar zostanie dostarczony jako wolny od wad, a także odpowiada za wady Towaru.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową.
3. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową) można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub pocztą e-mail.
4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
a. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
b. żądać usunięcia wady; albo
c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na
wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.
5. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z Umową (wady fizycznej) Klient powinien odesłać Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
7. Sugerujemy podanie numeru zamówienia w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
8. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
9. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.


XI. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z Serwisu) jest zawierana na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Serwisu — Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z
zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
3. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia
albo zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia Konta, przy czym w przypadku zgłoszenia Usługodawcy żądania usunięcia Konta rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu
wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni
przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego
Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.


XII. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:
a. przedstawienie oferty Serwisu,
b. możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Serwisie i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość i/lub Umów pośrednictwa,
c. możliwość korzystania z Konta Klienta,
2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-2 powyżej nie wymaga Rejestracji.
3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 3 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
4. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox od
wersji 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome od wersji 28.0 lub MS Internet Explorer od wersji 8.0). Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych,
jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Klient, było w szczególności wyposażone w:
a. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień;
b. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall);
c. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa;


XIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem jest zawsze zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia
sporu zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


XIV. DANE OSOBOWE
1. Użytkownik w momencie złożenia Zamówienia (a także Klient w momencie Rejestracji) wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowym na potrzeby realizacji Zamówienia, w
tym do przekazania adresu dostawy Dostawcy zewnętrznemu.
2. Podane dane osobowe wykorzystywane będą przez Usługodawcę wyłącznie w celu zrealizowania Usługi, jaką jest dostarczenie Towaru. Dane te będą również przechowywane i
udostępniane właściwym urzędom i organom podatkowym zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.
2002 r. Nr 101 poz. 926) o ochronie danych osobowych.
4. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
5. Zgodnie z Ustawą wymienioną w pkt 3, Usługodawca ma prawo do przechowywania oraz przetwarzania następujących danych osobowych Klienta niezbędnych do zrealizowania
Usługi: adres e-mail Klienta, imię i nazwisko Klienta, adres dostawy Towaru do Klienta oraz (w wymaganych przypadkach) adres rozliczeniowy Klienta (na potrzeby wystawienia
faktury).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wymaganych danych osobowych, w szczególności adresu e-mail i adresy dostawy, może uniemożliwić prawidłową
realizację Zamówienia.
7. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.
8. Użytkownik zarejestrowany może uzyskiwać dostęp do swoich danych osobowych w Serwisie oraz zmieniać je, korzystając z funkcjonalności Serwisu (podstrona Konto Użytkownika).
Natomiast użytkownik niezarejestrowany może uzyskiwać dostęp do swoich danych osobowych w Serwisie oraz zmieniać je wyłącznie po skontaktowaniu się z Usługodawcą, czy to
za pomocą formularza kontaktu z obsługą klienta, czy to za pomocą zwykłej wiadomości e-mail na adres Serwisu.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Klient ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Klient powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty
tradycyjnej, poczty e-mail, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego .
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Serwisu
oraz sporządzić jego wydruk.
4. Informacje o Towarach podane w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71
Kodeksu cywilnego.
5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Serwisu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Serwisu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów,
wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi
Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Serwisu bez zgody Usługodawcy.

Dane do szybkiej komunikacji z Usługodawcą
Dane teleadresowe:
creepycorn.pl
LingView Krzysztof Chrastek
ul. 1 Maja 51 C
50-580 Szklarska Poręba
e-mail: creepycorn@lingview.usermd.net

Dane do wpłat na konto:
Nr konta: 38 1140 2004 0000 3002 7569 6474
Bank: mBank
Właściciel konta: LingView Krzysztof Chrastek
Tytuł przelewu: 'Zamowienie xxxxx'.


Zgadzam się

Ta strona używa plików Cookies.

Więcej informacji możesz znaleźć TUTAJ